YMMV / Eight Days of Luke


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/EightDaysOfLuke