YMMV / Dynomutt Dog Wonder


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DynomuttDogWonder