YMMV / Doctor Doomhttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DoctorDoom