YMMV / Dark Skies

    The TV Series 

    The 2013 Film 
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DarkSkies