http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/WorldOfWarcraft/TropesQ-Z