Random

WMG: Kagetora

Kagetora is actually the future form of Kenshin
.

Previous

Index

Next