http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/VitriolicBestBuds/Roleplay