Hado ([[{{Touhou}} FujiwaranoMokou]]) is a hopeless [[{{Lolicon}} little girl]], who'll add more later....she is also awesome.
- {{Pirka}}

... no you
- {{FujiwaraNoMokou}}