Trivia: Horizon in the Middle of Nowhere

aka: Kyoukai Senjou No Horizon

Alternative Title(s):

Kyoukai Senjou No Horizon