Trivia / Hikari Sentai Maskman

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Trivia/HikariSentaiMaskman