Trivia / Eragon

Eragon film:


  • Eragon is the final Hollywood film to be released on VHS.

Eragon video game:


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Trivia/Eragon