Trivia / Bishoujo Kamen Poitrine

  • The Danza: Yuko Murakami was played by Yuko Hanashima.

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Trivia/BishoujoKamenPoitrine