troperville

tools

toys

Wiki Headlines
We've switched servers and will be updating the old code over the next couple months, meaning that several things might break. Please report issues here.

main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
No: Fortellergrep
Fortellergrep er en samlebetegnelse for alle faste vendinger, figurarketyper, hendelsesforløp, dramaturgiske virkemidler og så videre som brukes i fiksjon. Kort sagt alle de virkemidler en skaper av fortellinger i aller videste forstand bruker for å fortelle. Dette er ikke det samme som en klisjé, men skjønt klisjéer er fortellergrep som har blitt brukt så ofte at de har blitt forslitt.


BreiflabbNo/Hovedfortegnelse Over FortellergrepOpp Til Elleve

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
1159
2