[[redirect:VideoGame/WhiteDayALabyrinthNamedSchool]]