The Ground Beneath Our Feet

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/TheGroundBeneathOurFeet