Laconic / Vampire Vords

Vampirez zpeak like thiz.
Vizit unabridged verzion HERE.

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Laconic/VampireVords