It / Star Trek The Next Generation

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/It/StarTrekTheNextGeneration