http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/It/EntryTuttaBlu?from=It.EntryTuttaRossa