troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Hu: Anti-Sue
Mary Sue szöges ellentéte. Annak eredménye, mikor a szerző átesik a ló túlsó oldalára a karakter tökéletlenségének hangsúlyozásában. Éppolyan egysíkú karakter, mint Mary Sue, csak épp neki kizárólag negatív tulajdonságai vannak.

  This page has not been indexed. Please choose a satisfying and delicious index page to put it on.  random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
518
5