http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Haiku/EpicRapBattlesOfHistory