http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/ChekhovsGun/Mythology