Characters: Haou Airen

The Character page for Haou Airen

Kurumi Akino aka Qiuye Laishi

The Akino family (Kurumi's mother and little brothers)

Uo Hakuron or better said, Li Shen Wong

Fuuron or better said, Lu Zhao Ming

Huo Long

Di Long

Shui Long

Yang Yi Shan

Reilan

Caafai