Characters / Hakaba Kitaro

Kitaro:

Medama Oyaji:

Nezumi Otoko:

Mizuki Shigeru:

Neko/ Cat girl:

Fake Kitaro: