When sleeping, characters go "Zzzzz"
----
-->[-[[CatchingSomeZs ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ...]]-]
----