A listing of characters for ''Manga/{{Haikyuu}}''.

[[index]]
* [[Characters/HaikyuuKarasuno Karasuno High]]: Characters associated with Karasuno High School.
** Boys' Volleyball Team [[labelnote: Click to expand.]] Shōyō Hinata, Tobio Kageyama, Daichi Sawamura, Kōshi Sugawara, Asahi Azumane, Yū Nishinoya, Ryūnosuke Tanaka, Kei Tsukishima, Tadashi Yamaguchi, Chikara Ennoshita, Hisashi Kinoshita, Kazuhito Narita[[/labelnote]]
** Coaches and Managers [[labelnote:Click to expand.]] Kiyoko Shimizu, Hitoka Yachi, Ittetsu Takeda, Keishin Ukai, Ikkei Ukai[[/labelnote]]
** Girls Volleyball Team [[labelnote:Click to expand.]] Yui Michimiya [[/labelnote]]
** Alumni [[labelnote:Click to expand.]] The Little Giant, Yūsuke Takinoue, Makoto Shimada, Saeko Tanaka, Akiteru Tsukishima[[/labelnote]]
* [[Characters/HaikyuuMiyagiPrefectureSchools Other Miyagi Prefecture Schools]]: Characters from other schools in the Miyagi Prefecture.
** Aobajōsai High [[labelnote:Click to expand.]] Tooru Oikawa, Hajime Iwaizumi, Shinji Watari, Yuutaro Kindaichi, Akira Kunimi, Kentarou Kyoutani[[/labelnote]]
** Date Tech [[labelnote:Click to expand.]] Takanobu Aone, Kenji Futakuchi[[/labelnote]]
** Shiratorizawa Academy [[labelnote:Click to expand.]] Wakatoshi Ushijima, Eita Semi, Satori Tendou, Tsutomu Goshiki, Kenjirou Shirabu[[/labelnote]]
* [[Characters/HaikyuuTokyoSchools Tokyo Schools]]: Characters from Tokyo.
** Metropolitan Nekoma High [[labelnote:Click to expand.]] Kenma Kozume, Tetsuroo Kuroo, Morisuke Yaku, Taketora Yamamoto, Lev Haiba, Sou Inuoka[[/labelnote]]
** Fukurodani Academy [[labelnote:Click to expand.]]Koutarou Bokuto, Keiji Akaashi[[/labelnote]]
* [[Characters/HaikyuuOtherSchools Other Prefectural Schools]]: Characters from other prefectures

[[/index]]
-----

[[foldercontrol]]

!Other Characters

[[folder: Yukitaka Izumi]]
!!Yukitaka Izumi

->'''Voiced by:''' Kyousuke Ikeda

Hinata's friend from middle school. He is on the basketball team.

-----

[[hardline]]
!!!Tropes associated with Yukitaka Izumi:
* PutOnABus: He and Kouji are not seen for a ''long'' time after Hinata enters high school.
** TheBusCameBack: Finally reappears in the manga to cheer Hinata and his team in their match against [[spoiler:Shiratorizawa]].
* ThoseTwoGuys: With Kouji.

[[/folder]]

[[folder: Kouji Sekimukai]]
!!Kouji Sekimukai

->'''Voiced by:''' Seigo Yokota

Izumi's friend from middle school. He is on the soccer team.

-----

[[hardline]]
!!!Tropes associated with Kouji Sekimukai:

* PutOnABus: He and Izumi are not seen for a ''long'' time after Hinata enters high school.
** TheBusCameBack: Finally reappears in the manga to cheer Hinata and his team in their match against [[spoiler:Shiratorizawa]].
* ThoseTwoGuys: With Izumi.
[[/folder]]
----