See [[YMMV/ProfessorLaytonAndTheEternalDiva the YMMV tab]].