History YMMV / LiddellAndScottGreek-EnglishLexicon