History Characters / Gintama

20th Feb '18 4:35:39 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaHarusame Harusame]][[note]]Daraku, Kamui, Abuto, Ungyo, Abo, Koro, Shirei, Batou, Hankai, Shoukaku, Harusame Elders[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaHarusame Harusame]][[note]]Daraku, Kamui, Abuto, Ungyo, Abo, Koro, Shirei, Batou, Hankai, Shoukaku, Harusame Elders[[/note]]
8th Aug '17 2:17:54 PM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaHarusame Harusame]][[note]]Daraku, Kamui, Abuto, Ungyo, Abo, Koro, Shirei, Batou, Hankei, Shoukaku, Harusame Elders[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaHarusame Harusame]][[note]]Daraku, Kamui, Abuto, Ungyo, Abo, Koro, Shirei, Batou, Hankei, Hankai, Shoukaku, Harusame Elders[[/note]]
6th Jun '17 8:52:30 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), People from Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Pakuyasa), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Miko Sisters (Ane, Mone), Hayashi Research Institute (No. 502, Meguro), Tama's Body (Leukocyte King, Archfiend Tapir), Senbokyo Inn (Oiwa, Tagosaku, Rei), Rokkaku Inn (Kirie Rokkaku, Muneharu Rokkaku, Sotatsu Tendo), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Tasuke, Doushin, Hatsu Hasegawa, Shachi, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), People from Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Pakuyasa), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Miko Sisters (Ane, Mone), Hayashi Research Institute (No. 502, Meguro), Tama's Body (Leukocyte King, Archfiend Tapir), Senbokyo Inn (Oiwa, Tagosaku, Rei), Rokkaku Inn (Kirie Rokkaku, Muneharu Rokkaku, Sotatsu Tendo), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Tasuke, Doushin, Hatsu Hasegawa, Shachi, Taro Urashima, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]
5th Jun '17 9:41:46 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]][[note]] Four Heavenly Kings (Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu), Snack House Otose (Catherne, Tama), Kodokan Dojo (Tae Shimura, Hajime Obi), Homeless People (Taizo Hasegawa, Musashi), Policemen (Heiji Kozenigata, Haji, Tatsugoro Terada), Yakuza (Katsuo Kurogoma, Pirako Chin), Hashidaya (Kahei Hashida, Kantaro Hashida, Kanshichiro Hashida, Ofusa), Residents (Gengai Hiraga, Saburo Hiraga, Saburo (Robot), Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Oryo, Hedoro, Tatsumi, Fire Brigade Chief, Azumi, Kyoshiro Honjo, Hachiro, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Kanbei, Chogoro, Hoichi, Kintoki Sakata)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]][[note]] Four Heavenly Kings (Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu), Snack House Otose (Catherne, Tama), Kodokan Dojo (Tae Shimura, Hajime Obi), Gengai's Workshop (Gengai Hiraga, Saburo Hiraga, Saburo (Robot)), Homeless People (Taizo Hasegawa, Musashi), Policemen (Heiji Kozenigata, Haji, Tatsugoro Terada), Yakuza (Katsuo Kurogoma, Pirako Chin), Hashidaya (Kahei Hashida, Kantaro Hashida, Kanshichiro Hashida, Ofusa), Residents (Gengai Hiraga, Saburo Hiraga, Saburo (Robot), Ikumatsu (Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Oryo, Hedoro, Tatsumi, Fire Brigade Chief, Azumi, Kyoshiro Honjo, Hachiro, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Kanbei, Chogoro, Hoichi, Kintoki Sakata)[[/note]]
5th Jun '17 8:51:00 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), People from Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Pakuyasa), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Miko Sisters (Ane, Mone), Hayashi Research Institute (No. 502, Meguro), Tama's Body (Leukocyte King, Archfiend Tapir), Senbokyo Inn (Oiwa, Tagosaku, Rei), Rokkaku Inn (Kirie Rokkaku, Muneharu Rokkaku, Sotatsu Tendo), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Doushin, Hatsu Hasegawa, Shachi, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), People from Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Pakuyasa), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Miko Sisters (Ane, Mone), Hayashi Research Institute (No. 502, Meguro), Tama's Body (Leukocyte King, Archfiend Tapir), Senbokyo Inn (Oiwa, Tagosaku, Rei), Rokkaku Inn (Kirie Rokkaku, Muneharu Rokkaku, Sotatsu Tendo), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Tasuke, Doushin, Hatsu Hasegawa, Shachi, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]
3rd Jun '17 7:32:20 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaAmanto Amanto]][[note]] Altana Liberation Army (Shijaku, Enshou, Ougai, Soutatsu, Son), Kagura's Family (Umibouzu, Kouka), Planet Oukoku (Prince Hata, Jii), Renho (Dark Vader, Fumiko), Ryugujo (Otohime, Kamenashi), Others (Tendoshu, Shabu Shabu Heaven Owner, Kinya, Gankeimaru, Onijishi, King of Planet Catnip, Planet Beam Amanto, Archbishop of Dekobokko, Chidori Captain)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaAmanto Amanto]][[note]] Altana Liberation Army (Shijaku, Enshou, Ougai, Soutatsu, Son), Kagura's Family (Umibouzu, Kouka), Planet Oukoku (Prince Hata, Jii), Jii, Dan), Renho (Dark Vader, Fumiko), Ryugujo (Otohime, Kamenashi), Others (Tendoshu, Shabu Shabu Heaven Owner, Kinya, Gankeimaru, Onijishi, King of Planet Catnip, Planet Beam Amanto, Archbishop of Dekobokko, Chidori Captain)[[/note]]
2nd Jun '17 12:12:00 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaAmanto Amanto]][[note]] Altana Liberation Army (Shijaku, Enshou, Ougai, Soutatsu, Son), Kagura's Family (Umibouzu, Kouka), Planet Oukoku (Prince Hata, Jii), Renho (Dark Vader, Fumiko), Ryugujo (Otohime, Kamenashi), Others (Tendoshu, Shabu Shabu Heaven Owner, Kinya, Gankeimaru, Onijishi, King of Planet Catnip, Leader of the Firestarters, Archbishop of Dekobokko, Chidori Captain)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaAmanto Amanto]][[note]] Altana Liberation Army (Shijaku, Enshou, Ougai, Soutatsu, Son), Kagura's Family (Umibouzu, Kouka), Planet Oukoku (Prince Hata, Jii), Renho (Dark Vader, Fumiko), Ryugujo (Otohime, Kamenashi), Others (Tendoshu, Shabu Shabu Heaven Owner, Kinya, Gankeimaru, Onijishi, King of Planet Catnip, Leader of the Firestarters, Planet Beam Amanto, Archbishop of Dekobokko, Chidori Captain)[[/note]]
30th May '17 5:11:15 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), People from Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Pakuyasa), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Miko (Ane, Mone), Tama's Body (Leukocyte King, Archfiend Tapir), Senbokyo Inn (Oiwa, Tagosaku, Rei), Rokkaku Inn (Kirie Rokkaku, Muneharu Rokkaku, Sotatsu Tendo), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Doushin, Hatsu Hasegawa, No. 502, Meguro, Shachi, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), People from Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Pakuyasa), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Miko Sisters (Ane, Mone), Hayashi Research Institute (No. 502, Meguro), Tama's Body (Leukocyte King, Archfiend Tapir), Senbokyo Inn (Oiwa, Tagosaku, Rei), Rokkaku Inn (Kirie Rokkaku, Muneharu Rokkaku, Sotatsu Tendo), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Doushin, Hatsu Hasegawa, No. 502, Meguro, Shachi, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]
30th May '17 5:05:41 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), People from Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Pakuyasa), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Miko (Ane, Mone), Tama's Body (Leukocyte King, Archfiend Tapir), Senbokyo Inn (Oiwa, Tagosaku, Rei), Rokkaku Inn (Kirie Rokkaku, Muneharu Rokkaku, Sotatsu Tendo), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Doushin, No. 502, Meguro, Shachi, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), People from Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Pakuyasa), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Miko (Ane, Mone), Tama's Body (Leukocyte King, Archfiend Tapir), Senbokyo Inn (Oiwa, Tagosaku, Rei), Rokkaku Inn (Kirie Rokkaku, Muneharu Rokkaku, Sotatsu Tendo), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Doushin, Hatsu Hasegawa, No. 502, Meguro, Shachi, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]
27th May '17 3:59:01 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]][[note]] Four Heavenly Kings (Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu), Snack House Otose (Catherne, Tama), Kodokan Dojo (Tae Shimura, Hajime Obi), Homeless People (Taizo Hasegawa, Musashi), Policemen (Heiji Kozenigata, Haji, Tatsugoro Terada), Yakuza (Katsuo Kurogoma, Pirako Chin), Hashida Company (Kahei Hashida, Kantaro Hashida, Kanshichiro Hashida, Ofusa), Residents (Gengai Hiraga, Saburo Hiraga, Saburo (Robot), Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Oryo, Hedoro, Tatsumi, Fire Brigade Chief, Azumi, Kyoshiro Honjo, Hachiro, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Kanbei, Chogoro, Hoichi, Kintoki Sakata)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]][[note]] Four Heavenly Kings (Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu), Snack House Otose (Catherne, Tama), Kodokan Dojo (Tae Shimura, Hajime Obi), Homeless People (Taizo Hasegawa, Musashi), Policemen (Heiji Kozenigata, Haji, Tatsugoro Terada), Yakuza (Katsuo Kurogoma, Pirako Chin), Hashida Company Hashidaya (Kahei Hashida, Kantaro Hashida, Kanshichiro Hashida, Ofusa), Residents (Gengai Hiraga, Saburo Hiraga, Saburo (Robot), Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Oryo, Hedoro, Tatsumi, Fire Brigade Chief, Azumi, Kyoshiro Honjo, Hachiro, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Kanbei, Chogoro, Hoichi, Kintoki Sakata)[[/note]]
This list shows the last 10 events of 800. Show all.
http://tvtropes.org/pmwiki/article_history.php?article=Characters.Gintama