History Characters / Gintama

28th Jan '17 6:05:55 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaAmanto Amanto]][[note]] Altana Liberation Army (Shijaku, Enshou, Ougai, Soutatsu), Kagura's Family (Umibouzu, Kouka), Planet Oukoku (Prince Hata, Jii), Renho (Dark Vader, Fumiko), Ryugujo (Otohime, Kamenashi), Others (Chidori Captain)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaAmanto Amanto]][[note]] Altana Liberation Army (Shijaku, Enshou, Ougai, Soutatsu), Kagura's Family (Umibouzu, Kouka), Planet Oukoku (Prince Hata, Jii), Renho (Dark Vader, Fumiko), Ryugujo (Otohime, Kamenashi), Others (Chidori (Tendoshu, Chidori Captain)[[/note]]
25th Jan '17 3:34:22 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]][[note]] Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu, Catherne, Tama, Tae Shimura, Hajime Obi, Taizo Hasegawa Musashi, Heiji Kozenigata, Tatsugoro Terada, Katsuo Kurogoma, Pirako Chin, Gengai Hirada, Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Hedoro, Kyoshiro Honjo, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Kintoki Sakata[[/note]]
* [[Characters/GintamaBakufu Bakufu]][[note]] Shigeshige Tokugawa, Soyo Tokugawa, Sadasada Tokugawa, Nobunobu Hitosubashi, Katakuriko Matsudaira, Maizo Rotten, Yaemon Ikeda, Jr., Yaemon Ikeda, Sr., Isaburo Sasaki, Nobume Imai, Oboro, Utsuro, Hitsugi[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]][[note]] Otose, Four Heavenly Kings (Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu, Catherne, Tama, Tae Doromizu), Otose's Snack Shop (Catherne, Tama), Kodokan Dojo (Tae Shimura, Hajime Obi, Taizo Hasegawa Musashi, Heiji Obi), Homeless People (Taizo Hasegawa, Musashi), Policemen (Heiji Kozenigata, Tatsugoro Terada, Katsuo Terada), Yakuza (Katsuo Kurogoma, Pirako Chin, Gengai Chin), Residents (Gengai Hirada, Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Hedoro, Kyoshiro Honjo, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Kintoki Sakata[[/note]]
Sakata)[[/note]]
* [[Characters/GintamaBakufu Bakufu]][[note]] Shigeshige Tokugawa Clan (Shigeshige Tokugawa, Soyo Tokugawa, Sadasada Tokugawa, Nobunobu Hitosubashi, Katakuriko Hitosubashi), Officials and Retainers (Katakuriko Matsudaira, Maizo Rotten, Yaemon Ikeda, Jr., Yaemon Ikeda, Sr., Isaburo ), Mimawarigumi (Isaburo Sasaki, Nobume Imai, Oboro, Imai), Naraku (Oboro, Utsuro, Hitsugi[[/note]]Hitsugi)[[/note]]
25th Jan '17 3:29:39 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [Characters/GintamaAmanto Amanto]][[note]] Altana Liberation Army (Shijaku, Enshou, Ougai, Soutatsu), Kagura's Family (Umibouzu, Kouka), Planet Oukoku (Prince Hata, Jii), Renho (Dark Vader, Fumiko), Ryugujo (Otohime, Kamenashi), Others (Chidori Captain)[[/note]]

to:

* [Characters/GintamaAmanto [[Characters/GintamaAmanto Amanto]][[note]] Altana Liberation Army (Shijaku, Enshou, Ougai, Soutatsu), Kagura's Family (Umibouzu, Kouka), Planet Oukoku (Prince Hata, Jii), Renho (Dark Vader, Fumiko), Ryugujo (Otohime, Kamenashi), Others (Chidori Captain)[[/note]]
25th Jan '17 3:29:23 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), Oniwabanshu (Ayame Sarutobi, Zenzo Hattori, Zenzo's Father, Kaoru Waki), Yagyu Clan (Kyubei Yagyu, Koshinori Yagyu, Binbokusai Yagyu, Ayumu Tojo, Jugem Jugem), Kagura's Family (Umibouzu, Kouka), People of Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Asaemon Ikeda), Planet Oukoku (Prince Hata, Jii), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Hashida Zaibatsu (Kanshichiro Hashida, Ofusa, Kahei Hashida), Ryugujo (Otohime, Kamenashi), Renho (Dark Vader, Fumiko), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Altana Liberation Army (Shijaku, Enshou, Ougai, Soutatsu), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, No. 502, Chidori Captain, Kozo Etekichi)[[/note]]

to:

* [Characters/GintamaAmanto Amanto]][[note]] Altana Liberation Army (Shijaku, Enshou, Ougai, Soutatsu), Kagura's Family (Umibouzu, Kouka), Planet Oukoku (Prince Hata, Jii), Renho (Dark Vader, Fumiko), Ryugujo (Otohime, Kamenashi), Others (Chidori Captain)[[/note]]
* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), Oniwabanshu (Ayame Sarutobi, Zenzo Hattori, Zenzo's Father, Kaoru Waki), Yagyu Clan (Kyubei Yagyu, Koshinori Yagyu, Binbokusai Yagyu, Ayumu Tojo, Jugem Jugem), Kagura's Family (Umibouzu, Kouka), People of Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Asaemon Ikeda), Planet Oukoku (Prince Hata, Jii), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Hashida Zaibatsu (Kanshichiro Hashida, Ofusa, Kahei Hashida), Ryugujo (Otohime, Kamenashi), Renho (Dark Vader, Fumiko), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Altana Liberation Army (Shijaku, Enshou, Ougai, Soutatsu), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, No. 502, Chidori Captain, Kozo Etekichi)[[/note]]
25th Jan '17 2:01:00 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaBakufu Bakufu]][[note]] Shigeshige Tokugawa, Soyo Tokugawa, Sadasada Tokugawa, Nobunobu Hitosubashi, Katakuriko Matsudaira, Maizo Rotten, Yaemon Ikeda, Jr., Yaemon Ikeda, Sr., Isaburo Sasaki, Nobume Imai, Oboro, Utsuro, Hitsu[[/note]]
* [[Characters/GintamaKiheitai Kiheitai]][[note]] Shinusuke Takasugi, Bansai Kawakami, Matako Kijima, Henpeita Takechi, Nizo Okada[[/note]]
* [[Characters/GintamaHarusame Harusame]][[note]]Daraku, Kamui, Abuto, Ungyo, Abo, Koro, Shirei, Batou, Hankei, Shoukaku [[/note]]
* [[Characters/GintamaYoshiwara Yoshiwara]][[note]] Tsukuyo, Hinowa, Seita, Hosen, Jiraia, Suzuran, Hotaru [[/note]]
* [[Characters/GintamaOthers Others]]

to:

* [[Characters/GintamaBakufu Bakufu]][[note]] Shigeshige Tokugawa, Soyo Tokugawa, Sadasada Tokugawa, Nobunobu Hitosubashi, Katakuriko Matsudaira, Maizo Rotten, Yaemon Ikeda, Jr., Yaemon Ikeda, Sr., Isaburo Sasaki, Nobume Imai, Oboro, Utsuro, Hitsu[[/note]]
Hitsugi[[/note]]
* [[Characters/GintamaKiheitai Kiheitai]][[note]] Shinusuke Shinsuke Takasugi, Bansai Kawakami, Matako Kijima, Henpeita Takechi, Nizo Okada[[/note]]
* [[Characters/GintamaHarusame Harusame]][[note]]Daraku, Kamui, Abuto, Ungyo, Abo, Koro, Shirei, Batou, Hankei, Shoukaku [[/note]]
Shoukaku[[/note]]
* [[Characters/GintamaYoshiwara Yoshiwara]][[note]] Tsukuyo, Hinowa, Seita, Hosen, Jiraia, Suzuran, Hotaru [[/note]]
Hotaru[[/note]]
* [[Characters/GintamaOthers Others]]Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), Oniwabanshu (Ayame Sarutobi, Zenzo Hattori, Zenzo's Father, Kaoru Waki), Yagyu Clan (Kyubei Yagyu, Koshinori Yagyu, Binbokusai Yagyu, Ayumu Tojo, Jugem Jugem), Kagura's Family (Umibouzu, Kouka), People of Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Asaemon Ikeda), Planet Oukoku (Prince Hata, Jii), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Hashida Zaibatsu (Kanshichiro Hashida, Ofusa, Kahei Hashida), Ryugujo (Otohime, Kamenashi), Renho (Dark Vader, Fumiko), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Altana Liberation Army (Shijaku, Enshou, Ougai, Soutatsu), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, No. 502, Chidori Captain, Kozo Etekichi)[[/note]]
26th Dec '16 3:42:18 PM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaBakufu Bakufu]][[note]] Shigeshige Tokugawa, Soyo Tokugawa, Sadasada Tokugawa, nobunobu Hitosubashi, Katakuriko Matsudaira, Maizo Rotten, Yaemon Ikeda, Jr., Yaemon Ikeda, Sr., Isaburo Sasaki, Nobume Imai, Oboro, Uturo[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaBakufu Bakufu]][[note]] Shigeshige Tokugawa, Soyo Tokugawa, Sadasada Tokugawa, nobunobu Nobunobu Hitosubashi, Katakuriko Matsudaira, Maizo Rotten, Yaemon Ikeda, Jr., Yaemon Ikeda, Sr., Isaburo Sasaki, Nobume Imai, Oboro, Uturo[[/note]]Utsuro, Hitsu[[/note]]
21st Jul '16 11:07:39 AM lalaTKG
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]][[note]] Kondo Isao, Okita Sougo, Toshiro Hijikata, Sagaaru Yamazaki, Unosuke Harada, Kamomaro Ito, Tetsunosuke Sasaki, Shimaru Saito[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]][[note]] Kondo Isao, Okita Sougo, Toshiro Hijikata, Sagaaru Yamazaki, Unosuke Harada, Kamomaro Ito, Tetsunosuke Sasaki, Shimaru Saito[/note]]Saito[[/note]]
21st Jul '16 11:07:25 AM lalaTKG
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]][[note]] Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu, Catherne, Tama, Tae Shimura, Hajime Obi, Taizo Hasegawa Musashi, Heiji Kozenigata, Tatsugoro Terada, Katsuo Kurogoma, Pirako Chin, Gengai Hirada, Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Hedoro, Kyoshiro Honjo, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Kintoki Sakata [[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]][[note]] Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu, Catherne, Tama, Tae Shimura, Hajime Obi, Taizo Hasegawa Musashi, Heiji Kozenigata, Tatsugoro Terada, Katsuo Kurogoma, Pirako Chin, Gengai Hirada, Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Hedoro, Kyoshiro Honjo, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Kintoki Sakata [[/note]]Sakata[[/note]]
21st Jul '16 11:07:00 AM lalaTKG
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]][[note]] Kondo Isao, Okita Sougo, Toshiro Hijikata, Sagaaru Yamazaki, Unosuke Harada, Kamomaro Ito, Tetsunosuke Sasaki, Shimaru Saito Shimaru Saito[[/note]]
* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]]
* [[Characters/GintamaBakufu Bakufu]]
* [[Characters/GintamaKiheitai Kiheitai]]
* [[Characters/GintamaHarusame Harusame]]
* [[Characters/GintamaYoshiwara Yoshiwara]]

to:

* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]][[note]] Kondo Isao, Okita Sougo, Toshiro Hijikata, Sagaaru Yamazaki, Unosuke Harada, Kamomaro Ito, Tetsunosuke Sasaki, Shimaru Saito Shimaru Saito[[/note]]
Saito[/note]]
* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]]
Kabukicho]][[note]] Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu, Catherne, Tama, Tae Shimura, Hajime Obi, Taizo Hasegawa Musashi, Heiji Kozenigata, Tatsugoro Terada, Katsuo Kurogoma, Pirako Chin, Gengai Hirada, Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Hedoro, Kyoshiro Honjo, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Kintoki Sakata [[/note]]
* [[Characters/GintamaBakufu Bakufu]]
Bakufu]][[note]] Shigeshige Tokugawa, Soyo Tokugawa, Sadasada Tokugawa, nobunobu Hitosubashi, Katakuriko Matsudaira, Maizo Rotten, Yaemon Ikeda, Jr., Yaemon Ikeda, Sr., Isaburo Sasaki, Nobume Imai, Oboro, Uturo[[/note]]
* [[Characters/GintamaKiheitai Kiheitai]]
Kiheitai]][[note]] Shinusuke Takasugi, Bansai Kawakami, Matako Kijima, Henpeita Takechi, Nizo Okada[[/note]]
* [[Characters/GintamaHarusame Harusame]]
Harusame]][[note]]Daraku, Kamui, Abuto, Ungyo, Abo, Koro, Shirei, Batou, Hankei, Shoukaku [[/note]]
* [[Characters/GintamaYoshiwara Yoshiwara]]Yoshiwara]][[note]] Tsukuyo, Hinowa, Seita, Hosen, Jiraia, Suzuran, Hotaru [[/note]]
21st Jul '16 10:42:16 AM lalaTKG
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaYorozuyaGin Yorozuya Gin]][[note]] Gintoki Sakata, Shinpachi Shimura, Kagura, Sadaharu[[note]]
* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]][[note]] Kondo Isao, Okita Sougo, Toshiro Hijikata, Sagaaru Yamazaki, Unosuke Harada, Kamomaro Ito, Tetsunosuke Sasaki, Shimaru Saito Shimaru Saito[[note]]

to:

* [[Characters/GintamaYorozuyaGin Yorozuya Gin]][[note]] Gintoki Sakata, Shinpachi Shimura, Kagura, Sadaharu[[note]]
Sadaharu[[/note]]
* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]][[note]] Kondo Isao, Okita Sougo, Toshiro Hijikata, Sagaaru Yamazaki, Unosuke Harada, Kamomaro Ito, Tetsunosuke Sasaki, Shimaru Saito Shimaru Saito[[note]]Saito[[/note]]
This list shows the last 10 events of 751. Show all.
http://tvtropes.org/pmwiki/article_history.php?article=Characters.Gintama