History Characters / Gintama

21st Jul '16 11:07:39 AM lalaTKG
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]][[note]] Kondo Isao, Okita Sougo, Toshiro Hijikata, Sagaaru Yamazaki, Unosuke Harada, Kamomaro Ito, Tetsunosuke Sasaki, Shimaru Saito[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]][[note]] Kondo Isao, Okita Sougo, Toshiro Hijikata, Sagaaru Yamazaki, Unosuke Harada, Kamomaro Ito, Tetsunosuke Sasaki, Shimaru Saito[/note]]Saito[[/note]]
21st Jul '16 11:07:25 AM lalaTKG
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]][[note]] Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu, Catherne, Tama, Tae Shimura, Hajime Obi, Taizo Hasegawa Musashi, Heiji Kozenigata, Tatsugoro Terada, Katsuo Kurogoma, Pirako Chin, Gengai Hirada, Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Hedoro, Kyoshiro Honjo, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Kintoki Sakata [[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]][[note]] Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu, Catherne, Tama, Tae Shimura, Hajime Obi, Taizo Hasegawa Musashi, Heiji Kozenigata, Tatsugoro Terada, Katsuo Kurogoma, Pirako Chin, Gengai Hirada, Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Hedoro, Kyoshiro Honjo, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Kintoki Sakata [[/note]]Sakata[[/note]]
21st Jul '16 11:07:00 AM lalaTKG
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]][[note]] Kondo Isao, Okita Sougo, Toshiro Hijikata, Sagaaru Yamazaki, Unosuke Harada, Kamomaro Ito, Tetsunosuke Sasaki, Shimaru Saito Shimaru Saito[[/note]]
* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]]
* [[Characters/GintamaBakufu Bakufu]]
* [[Characters/GintamaKiheitai Kiheitai]]
* [[Characters/GintamaHarusame Harusame]]
* [[Characters/GintamaYoshiwara Yoshiwara]]

to:

* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]][[note]] Kondo Isao, Okita Sougo, Toshiro Hijikata, Sagaaru Yamazaki, Unosuke Harada, Kamomaro Ito, Tetsunosuke Sasaki, Shimaru Saito Shimaru Saito[[/note]]
Saito[/note]]
* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]]
Kabukicho]][[note]] Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu, Catherne, Tama, Tae Shimura, Hajime Obi, Taizo Hasegawa Musashi, Heiji Kozenigata, Tatsugoro Terada, Katsuo Kurogoma, Pirako Chin, Gengai Hirada, Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Hedoro, Kyoshiro Honjo, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Kintoki Sakata [[/note]]
* [[Characters/GintamaBakufu Bakufu]]
Bakufu]][[note]] Shigeshige Tokugawa, Soyo Tokugawa, Sadasada Tokugawa, nobunobu Hitosubashi, Katakuriko Matsudaira, Maizo Rotten, Yaemon Ikeda, Jr., Yaemon Ikeda, Sr., Isaburo Sasaki, Nobume Imai, Oboro, Uturo[[/note]]
* [[Characters/GintamaKiheitai Kiheitai]]
Kiheitai]][[note]] Shinusuke Takasugi, Bansai Kawakami, Matako Kijima, Henpeita Takechi, Nizo Okada[[/note]]
* [[Characters/GintamaHarusame Harusame]]
Harusame]][[note]]Daraku, Kamui, Abuto, Ungyo, Abo, Koro, Shirei, Batou, Hankei, Shoukaku [[/note]]
* [[Characters/GintamaYoshiwara Yoshiwara]]Yoshiwara]][[note]] Tsukuyo, Hinowa, Seita, Hosen, Jiraia, Suzuran, Hotaru [[/note]]
21st Jul '16 10:42:16 AM lalaTKG
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaYorozuyaGin Yorozuya Gin]][[note]] Gintoki Sakata, Shinpachi Shimura, Kagura, Sadaharu[[note]]
* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]][[note]] Kondo Isao, Okita Sougo, Toshiro Hijikata, Sagaaru Yamazaki, Unosuke Harada, Kamomaro Ito, Tetsunosuke Sasaki, Shimaru Saito Shimaru Saito[[note]]

to:

* [[Characters/GintamaYorozuyaGin Yorozuya Gin]][[note]] Gintoki Sakata, Shinpachi Shimura, Kagura, Sadaharu[[note]]
Sadaharu[[/note]]
* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]][[note]] Kondo Isao, Okita Sougo, Toshiro Hijikata, Sagaaru Yamazaki, Unosuke Harada, Kamomaro Ito, Tetsunosuke Sasaki, Shimaru Saito Shimaru Saito[[note]]Saito[[/note]]
21st Jul '16 10:41:56 AM lalaTKG
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaYorozuyaGin Yorozuya Gin]][[labelnote]] Gintoki Sakata Shinpachi Shimura, Kagura, Sadaharu[[/labelnote]]
* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]][[labelnote]] Kondo Isao, Okita Sougo, Toshirou Hijikata, Sagaaru Yamazaki Shimaru Saito[[/labelnote]]

to:

* [[Characters/GintamaYorozuyaGin Yorozuya Gin]][[labelnote]] Gin]][[note]] Gintoki Sakata Sakata, Shinpachi Shimura, Kagura, Sadaharu[[/labelnote]]
Sadaharu[[note]]
* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]][[labelnote]] Shinsengumi]][[note]] Kondo Isao, Okita Sougo, Toshirou Toshiro Hijikata, Sagaaru Yamazaki Yamazaki, Unosuke Harada, Kamomaro Ito, Tetsunosuke Sasaki, Shimaru Saito[[/labelnote]]Saito Shimaru Saito[[note]]
21st Jul '16 10:40:04 AM lalaTKG
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaYorozuyaGin Yorozuya Gin]]
* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]]

to:

* [[Characters/GintamaYorozuyaGin Yorozuya Gin]]
Gin]][[labelnote]] Gintoki Sakata Shinpachi Shimura, Kagura, Sadaharu[[/labelnote]]
* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]]Shinsengumi]][[labelnote]] Kondo Isao, Okita Sougo, Toshirou Hijikata, Sagaaru Yamazaki Shimaru Saito[[/labelnote]]
9th Sep '14 9:04:49 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message

Added DiffLines:

* [[Characters/GintamaYoshiwara Yoshiwara]]
9th Aug '14 11:30:15 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


These pages list the characters of ''Manga/{{Gintama}}'' and their associated tropes.

to:

These pages list the characters The crazy world of ''Manga/{{Gintama}}'' and contains LoadsAndLoadsOfCharacters, each with their associated tropes.own distinctive traits. Due to length, this page is split into several subpages.

'''Unmarked spoilers ahead.'''
30th Jun '14 3:20:42 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message
30th Jun '14 3:19:12 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Messageto:

[[index]]

to:

\n[[/index]]
This list shows the last 10 events of 745. Show all.
http://tvtropes.org/pmwiki/article_history.php?article=Characters.Gintama