History Characters / Gintama

28th Mar '17 3:20:34 PM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), Oniwabanshu (Ayame Sarutobi, Zenzo Hattori, Zenzo's Father, Kaoru Waki), People of Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Asaemon Ikeda), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Miko (Ane, Mone), Hashida Company (Kanshichiro Hashida, Ofusa, Kahei Hashida), Tama's Body (Leukocyte King, Archfiend Tapir), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Doushin, No. 502, Meguro, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), Oniwabanshu (Ayame Sarutobi, Zenzo Hattori, Zenzo's Father, Kaoru Waki), People of from Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Asaemon Ikeda), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Miko (Ane, Mone), Hashida Company (Kanshichiro Hashida, Ofusa, Kahei Hashida), Tama's Body (Leukocyte King, Archfiend Tapir), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Doushin, No. 502, Meguro, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]
28th Mar '17 3:19:29 PM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]][[note]] Kondo Isao, Okita Sougo, Toshiro Hijikata, Sagaaru Yamazaki, Unosuke Harada, Kamomaro Ito, Tetsunosuke Sasaki, Shimaru Saito[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaShinsengumi Shinsengumi]][[note]] Kondo Isao, Okita Sougo, Toshiro Hijikata, Sagaaru Sagaru Yamazaki, Unosuke Harada, Kamomaro Ito, Tetsunosuke Sasaki, Shimaru Saito[[/note]]* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), Oniwabanshu (Ayame Sarutobi, Zenzo Hattori, Zenzo's Father, Kaoru Waki), People of Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Asaemon Ikeda), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Mike (Ane, Mone), Hashida Company (Kanshichiro Hashida, Ofusa, Kahei Hashida), Tama's Body (Leukocyte King, Archfiend Tapir), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Doushin, No. 502, Meguro, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), Oniwabanshu (Ayame Sarutobi, Zenzo Hattori, Zenzo's Father, Kaoru Waki), People of Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Asaemon Ikeda), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Mike Miko (Ane, Mone), Hashida Company (Kanshichiro Hashida, Ofusa, Kahei Hashida), Tama's Body (Leukocyte King, Archfiend Tapir), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Doushin, No. 502, Meguro, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]
28th Mar '17 3:16:32 PM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), Oniwabanshu (Ayame Sarutobi, Zenzo Hattori, Zenzo's Father, Kaoru Waki), People of Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Asaemon Ikeda), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Mike (Ane, Mone), Hashida Company (Kanshichiro Hashida, Ofusa, Kahei Hashida), Tama's Body (Leukocyte King, Archfiend Tapir), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Doushin, No. 502, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), Oniwabanshu (Ayame Sarutobi, Zenzo Hattori, Zenzo's Father, Kaoru Waki), People of Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Asaemon Ikeda), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Mike (Ane, Mone), Hashida Company (Kanshichiro Hashida, Ofusa, Kahei Hashida), Tama's Body (Leukocyte King, Archfiend Tapir), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Doushin, No. 502, Meguro, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]
28th Mar '17 11:06:08 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaHarusame Harusame]][[note]]Daraku, Kamui, Abuto, Ungyo, Abo, Koro, Shirei, Batou, Hankei, Shoukaku[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaHarusame Harusame]][[note]]Daraku, Kamui, Abuto, Ungyo, Abo, Koro, Shirei, Batou, Hankei, Shoukaku[[/note]]Shoukaku, Harusame Elders[[/note]]
28th Mar '17 10:45:31 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]][[note]] Four Heavenly Kings (Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu), Otose's Snack Shop (Catherne, Tama), Kodokan Dojo (Tae Shimura, Hajime Obi), Homeless People (Taizo Hasegawa, Musashi), Policemen (Heiji Kozenigata, Tatsugoro Terada), Yakuza (Katsuo Kurogoma, Pirako Chin), Residents (Gengai Hirada, Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Hedoro, Tatsumi, Fire Brigade Chief, Kyoshiro Honjo, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Hoichi, Kintoki Sakata)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]][[note]] Four Heavenly Kings (Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu), Otose's Snack Shop (Catherne, Tama), Kodokan Dojo (Tae Shimura, Hajime Obi), Homeless People (Taizo Hasegawa, Musashi), Policemen (Heiji Kozenigata, Tatsugoro Terada), Yakuza (Katsuo Kurogoma, Pirako Chin), Residents (Gengai Hirada, Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Oryo, Hedoro, Tatsumi, Fire Brigade Chief, Kyoshiro Honjo, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Hoichi, Kintoki Sakata)[[/note]]
26th Mar '17 3:02:16 PM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]][[note]] Four Heavenly Kings (Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu), Otose's Snack Shop (Catherne, Tama), Kodokan Dojo (Tae Shimura, Hajime Obi), Homeless People (Taizo Hasegawa, Musashi), Policemen (Heiji Kozenigata, Tatsugoro Terada), Yakuza (Katsuo Kurogoma, Pirako Chin), Residents (Gengai Hirada, Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Hedoro, Kyoshiro Honjo, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Hoichi, Kintoki Sakata)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]][[note]] Four Heavenly Kings (Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu), Otose's Snack Shop (Catherne, Tama), Kodokan Dojo (Tae Shimura, Hajime Obi), Homeless People (Taizo Hasegawa, Musashi), Policemen (Heiji Kozenigata, Tatsugoro Terada), Yakuza (Katsuo Kurogoma, Pirako Chin), Residents (Gengai Hirada, Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Hedoro, Tatsumi, Fire Brigade Chief, Kyoshiro Honjo, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Hoichi, Kintoki Sakata)[[/note]]
26th Mar '17 1:26:13 PM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]][[note]] Four Heavenly Kings (Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu), Otose's Snack Shop (Catherne, Tama), Kodokan Dojo (Tae Shimura, Hajime Obi), Homeless People (Taizo Hasegawa, Musashi), Policemen (Heiji Kozenigata, Tatsugoro Terada), Yakuza (Katsuo Kurogoma, Pirako Chin), Residents (Gengai Hirada, Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Hedoro, Kyoshiro Honjo, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Kintoki Sakata)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaKabukicho Kabukicho]][[note]] Four Heavenly Kings (Otose, Tokumori Saigo, Kada, Jirocho Doromizu), Otose's Snack Shop (Catherne, Tama), Kodokan Dojo (Tae Shimura, Hajime Obi), Homeless People (Taizo Hasegawa, Musashi), Policemen (Heiji Kozenigata, Tatsugoro Terada), Yakuza (Katsuo Kurogoma, Pirako Chin), Residents (Gengai Hirada, Ikumatsu Nishiki, Hachibei Takaya, Hedoro, Kyoshiro Honjo, Tetsuko Murata, Tetsuya Murata, Hoichi, Kintoki Sakata)[[/note]]
25th Mar '17 4:51:48 AM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), Oniwabanshu (Ayame Sarutobi, Zenzo Hattori, Zenzo's Father, Kaoru Waki), People of Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Asaemon Ikeda), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Mike (Ane, Mone), Hashida Company (Kanshichiro Hashida, Ofusa, Kahei Hashida), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Doushin, No. 502, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), Oniwabanshu (Ayame Sarutobi, Zenzo Hattori, Zenzo's Father, Kaoru Waki), People of Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Asaemon Ikeda), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Mike (Ane, Mone), Hashida Company (Kanshichiro Hashida, Ofusa, Kahei Hashida), Tama's Body (Leukocyte King, Archfiend Tapir), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Doushin, No. 502, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]
24th Mar '17 3:26:17 PM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaYagyuClan Yagyu Clan]][[note]]Kyubei Yagyu, Koshinori Yagyu, Binbokusai Yagyu, Ayumu Tojo, Itsuki Kitaoji, Sui Minamito, Tsukamu Nishino, Jugem Jugem[[/note]]* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), Oniwabanshu (Ayame Sarutobi, Zenzo Hattori, Zenzo's Father, Kaoru Waki), Yagyu Clan (Kyubei Yagyu, Koshinori Yagyu, Binbokusai Yagyu, Ayumu Tojo, Jugem Jugem), People of Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Asaemon Ikeda), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Mike (Ane, Mone), Hashida Company (Kanshichiro Hashida, Ofusa, Kahei Hashida), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Doushin, No. 502, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), Oniwabanshu (Ayame Sarutobi, Zenzo Hattori, Zenzo's Father, Kaoru Waki), Yagyu Clan (Kyubei Yagyu, Koshinori Yagyu, Binbokusai Yagyu, Ayumu Tojo, Jugem Jugem), People of Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Asaemon Ikeda), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Mike (Ane, Mone), Hashida Company (Kanshichiro Hashida, Ofusa, Kahei Hashida), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Doushin, No. 502, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]
24th Mar '17 3:11:53 PM StormKnight
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), Oniwabanshu (Ayame Sarutobi, Zenzo Hattori, Zenzo's Father, Kaoru Waki), Yagyu Clan (Kyubei Yagyu, Koshinori Yagyu, Binbokusai Yagyu, Ayumu Tojo, Jugem Jugem), People of Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Asaemon Ikeda), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Mike (Ane, Mone), Hashida Company (Kanshichiro Hashida, Ofusa, Kahei Hashida), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Kimiko, Doushin, No. 502, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]

to:

* [[Characters/GintamaOthers Others]][[note]] Anti-Foreigner Faction (Kotaro Katsura, Elizabeth), Kaientai (Tatsuma Sakamoto, Mutsu), Oniwabanshu (Ayame Sarutobi, Zenzo Hattori, Zenzo's Father, Kaoru Waki), Yagyu Clan (Kyubei Yagyu, Koshinori Yagyu, Binbokusai Yagyu, Ayumu Tojo, Jugem Jugem), People of Gintoki's Past (Shoyo Yoshida, Tasuke Kurokono, Asaemon Ikeda), Onmyoji and Shikigami (Ana Ketsuno, Seimei Ketsuno, Doman Shirino, Gedomaru, Antenmaru), Mike (Ane, Mone), Hashida Company (Kanshichiro Hashida, Ofusa, Kahei Hashida), Iga Ninja Clans (Rappa Momochi, Gaimon Fujibayashi), Unsorted (Tsu Terakado, Mitsuba Okita, Toma Kuraba, Kimiko, Doushin, No. 502, Taka-tin, Kozo Etekichi)[[/note]]
This list shows the last 10 events of 766. Show all.
http://tvtropes.org/pmwiki/article_history.php?article=Characters.Gintama